Baltic Green Belt
 
Dec 18, 2012

Konferencja na temat przyszłych działań środowiskowych WPR

W dniach 13-14 grudnia w Łochowie odbyła się konferencja „Perspektywy finansowania obszarów Natura 2000 w kontekście przyszłych działań środowiskowych PROW 2014-2020”.

Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast uczestnicy reprezentowali szereg instytucji i organizacji związanych z ochroną środowiska obszarów wiejskich (m.in. Ministerstwo Środowiska, Generalna i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego, Biebrzański Park Narodowy, Ogólnopolskie Towarzystwo Przyrodnicze, Towarzystwo przyrodnicze Bocian, Federacja Zielonych GAJA).

Category: .
Posted by: A.Kozlowska

Spotkanie rozpoczęła Pani Katarzyna Pawlikowska – Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa, przedstawiając unijne propozycje legislacyjne dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.

Szeroki odzew wzbudziła przede wszystkim kwestia zazielenienia I filara.

Zazielenienie (greening) to powiązanie 30% płatności bezpośrednich ze spełnianiem szeregu wymogów dotyczących ochrony środowiska, wśród których znajduje się zmianowanie (minimum 3 grupy upraw, przy czym udział jednej grupy upraw w strukturze zasiewów może wynosić maksymalnie 70%, a minimalnie 5%), utrzymanie trwałych użytków zielonych oraz utrzymanie na poziomie 7% tzw. obszarów prośrodowiskowych, do których można zaliczyć oczka śródpolne, nieużytki, miedze, zadrzewienia i tym podobne elementy krajobrazu niużytkowane rolniczo.

W przypadku braku występowanie w gospodarstwie tego typu elementów, proponuje się, aby 7% powierzchni gruntów ornych wyłączyć z uprawy.

Inaczej przedstawia się sytuacja gospodarstw ekologicznych oraz położonych na obszarach Natura 2000, ponieważ proponuje się, aby uznać je za automatycznie spełniające wymogi zazielenienia.

Zazielenienie polityki rolnej budzi szereg emocji, zwłaszcza w kwestii wyłączenia z produkcji 7% upraw, dlatego też większość krajów, w tym Polska dąży do zmniejszenia powierzchni wyłączeń do 3%.

Warunkiem otrzymania płatności nadal będą podstawowe, niepłatne wymogi dobrej kultury rolnej (DKR), minimalne wymagania dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz zasada wzajemnej zgodności (cross compliance), przy czym wiele elementów DKR zostanie przeniesione do zazielenienia, a zasada wzajemnej zgodności zostanie zmodyfikowana.

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy przedstawił doświadczenia z monitoringu siedlisk przyrodniczych, objętych programem rolnośrodowiskowym 2007-2013, w wyniku których zaproponowano szereg modyfikacji w już istniejących wariantach oraz stworzenie nowego, tzw. „zintegrowanego” pakietu, którego celem byłaby ochrona siedlisk, ptaków oraz owadów.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Towarzystwa Przyrodnicze Bocian poruszyli kwestie przyszłych działań przyrodniczych w kontekście ochrony ptaków. Zaproponowano stworzenie w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego pakietu, który pozwoliłby na ochronę ptaków na gruntach ornych, w postaci 4 pakietów/wariantów:

- strefy przyrodnicze na gruntach ornych (1 – z roślinnością jednoroczną, 2 – z roślinnością wieloletnią, 3 – z wsianiem zbóż),

- tzw. „luki skowronkowe” na polach większych niż 5 ha,

- remizy śródpolne o powierzchni od 0,25 do 1 ha,

- użytki zielone zakładane na gruntach ornych o powierzchni większej niż 5 ha, przy czym powierzchnia takich użytków nie mogłaby być większa niż 1 ha.

Następnym tematem była wizja płatności dla obszarów Natura 2000. Ministerstwo Rolnictwa proponuje 2 schematy płatności, przy czym płatność dotyczyłaby tylko trwałych użytków zielonych.

I schemat przewiduje stosunkowo niską, jednolitą płatność dla wszystkich trwałych użytków zielonych, która mogłaby być podwyższona w przypadku posiadania cennych siedlisk.

W schemacie II proponuje się, aby stała płatność była podwyższana w przypadku cennych siedlisk, ale poprzez dodatkowe realizowanie programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego.

Zarówno w I jak i w II schemacie dla cennych siedlisk przewiduje się degresywność.

Dość rewolucyjne podejście przedstawiło Ministerstwo Środowiska, które zaproponowało realizację programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego tylko na obszarach Natura 2000 oraz korytarzach ekologicznych.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska omówiła zarządzanie obszarami Natura 2000 – sposób oraz stan opracowywania planów zadań ochronnych  i planów ochrony oraz doświadczenia związane z ich opracowywaniem w kontekście przyszłej perspektywy finansowej.

W trakcie dyskusji często powtarzającym się zagadnieniem było powiązanie (lub nie) programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz płatności Natura 2000 z planami zadań ochronnych oraz utrzymaniem instytucji eksperta przyrodniczego.

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl