Baltic Green Belt
 
Nov 28, 2013

Seminarium "Ograniczanie odpływu biogenów z wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej w Regionie Morza Bałtyckiego"

Federacja Zielonych „GAJA”, międzynarodowy związek stowarzyszeń Coalition Clean Baltic oraz Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie mają przyjemność zaprosić na międzynarodowe seminarium Ograniczanie odpływu biogenów z wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej w Regionie Morza Bałtyckiego (Reducing nutrient runoff from large-scale animal production in the Baltic Sea Region), realizowane w ramach projektu Industrial animal farms in the BSR – sustainable practices to reduce nutrient loads (www.gajanet.pl) oraz projektu Baltic MANURE (www.balticmanure.eu). Seminarium odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie (ul. Wspólna 30, s. 49/51).

Category: .
Posted by: J.Skorupski

Federacja Zielonych „GAJA”, międzynarodowy związek stowarzyszeń Coalition Clean Baltic oraz Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie mają przyjemność zaprosić na międzynarodowe seminarium Ograniczanie odpływu biogenów z wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej w Regionie Morza Bałtyckiego (Reducing nutrient runoff from large-scale animal production in the Baltic Sea Region), realizowane w ramach projektu Industrial animal farms in the BSR – sustainable practices to reduce nutrient loads (www.gajanet.pl) oraz projektu Baltic MANURE (www.balticmanure.eu). Seminarium odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie (ul. Wspólna 30, s. 49/51).

Tematyka seminarium wychodzi naprzeciw jednemu z największych problemów środowiskowych zlewni Morza Bałtyckiego, który bezpośrednio związany jest z działalnością wielkoprzemysłowych ferm zwierząt, a mianowicie eutrofizacji. Celem seminarium jest:

  • ukazanie skali wielkotowarowego chowu zwierząt w regionie Morza Bałtyckiego oraz jego wpływu na kondycję środowiska przyrodniczego,
  • dostarczenie możliwie kompletnej i przystępnej informacji na temat możliwości przeciwdzia-łania negatywnemu wpływowi intensywnej produkcji zwierzęcej na środowisko przyrodnicze,
  • integracja środowisk odpowiedzialnych za produkcję rolną oraz ochronę przyrody i ochronę środowiska wokół problemu eutrofizacji.

Seminarium Wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca w kontekście ochrony środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego doskonale wpisuje się w bardzo aktualną problematykę odpływu biogenów (związki azotu i fosforu) z obszarów użytkowanych rolniczo, szeroko dyskutowaną podczas szczytu Ministrów Środowiska państw-stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencja Helsińska) w Kopenhadze, w dniu 3 października 2013 r.

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu oraz ewentualnych kosztów poniesionych przez uczestników. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie zgłoszenia w terminie do 2 grudnia 2013 r. (formularz dostępny w załączniku do niniejszego zaproszenia). O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń (uczestnicy poinformowani zostaną przez organizatorów o przyjęciu zgłoszenia).

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych Federacji Zielonych „GAJA”.

PROGRAM SEMINARIUM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl