Categories: .
      Date: Oct 10, 2012
     Title: Modulacja płatności bezpośrednich

W 2012 roku, w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a więc także w Polsce, po raz pierwszy zostanie zastosowana modulacja płatności bezpośrednich.Modulacja to obowiązkowy system stopniowego zmniejszania płatności, który pozwala na przesunięcie środków z filaru I do II. Redukcja dopłat bezpośrednich jest wynikiem reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., a jej celem jest osiągnięcie większej równowagi pomiędzy narzędziami polityki na rzecz zrównoważonego rolnictwa oraz narzędziami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Redukcja płatności będzie dotyczyła tych rolników, którzy otrzymują krajowe płatności uzupełniające, a łączna kwota otrzymywanych przez nich płatności (unijnych – obszarowych i krajowych – uzupełniających) będzie wynosiła powyżej 5000 euro.

W takich przypadkach z płatności uzupełniających zostanie odebrane 10% nadwyżki łącznej kwoty wszystkich płatności, przy czym kwota zmniejszeń nie może być wyższa niż kwota płatności uzupełniających.

Dodatkowa redukcja będzie dotyczyła rolników otrzymujących płatności powyżej 300 000 euro – wówczas redukcja będzie powiększona o kwotę odpowiadającą 4% nadwyżki płatności uzupełniających.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, którego celem jest wdrożenie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 24 lipca 2012 r.