Categories: .
      Date: Dec 31, 2013
     Title: Problemy związane z chowem wielkoprzemysłowym i sposoby przeciwdziałania im
Negatywne oddziaływanie ferm wielkoprzemysłowych dotyczy zarówno środowiska przyrodniczego otoczenia ferm, jak i ich obszaru. W obu przypadkach oddziaływanie to nie musi wynikać z samego charakteru prowadzonej działalności, ani jej skali, ale z jej niedbałego i niefrasobliwego prowadzenia oraz przedkładania troski o wyniki ekonomiczne nad dbałość o kondycję środowiska przyrodniczego i warunki życia mieszkańców sąsiedztwa ferm. Podkreślić należy, że ryzyko powstania szkód ekologicznych wkalkulowane jest w funkcjonowanie wielkotowarowych ferm przemysłowych.


Problemy związane z wielkotowarową produkcją zwierzęcą:

A) PROBLEMY ŚRODOWISKOWE:

 

B) PROBLEMY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE:

 

C) PROBLEMY LEGISLACYJNO-PRAWNE:

Ze względu na skalę i intensyfikację produkcji, jak również wielkość obsady na fermach wielkotowarowych, oczywistym jest bardzo znaczny wpływ tych instalacji na środowisko naturalne i społeczności lokalne. W powszechnej opinii obowiązuje przekonanie, poparte niestety niechlubną praktyką, o tym, iż wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca nie może być przyjazna dla środowiska. Możliwe jest jednak wprowadzenie w życie szeregu określonych sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom tuczu przemysłowego, co pozwala uczynić go nie tyle przyjaznym dla środowiska, co neutralnym wobec niego.

Wśród wspomnianych sposobów wymienić należy praktyki wskazywane wielokrotnie przez rekomendacje Federacji Zielonych „GAJA”, Coalition Clean Balic, Komisję Helsińską (HELCOM), a także zawarte w Bałtyckim Planie Działania, czy wnioskach i zaleceniach pokontrolnych NIK:

Wszystkie wymienione praktyki powalają zbliżyć wielkoprzemysłowy chów zwierząt do wzoru rolnictwa zrównoważonego, które polega na stosowaniu metod przyjaznych środowisku, umożliwiających ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko poprzez wprowadzenie integrowanej ochrony roślin oraz planu nawożenia, opartego na bilansie azotowym.

Jakub Skorupski, Coalition Clean Baltic (www.ccb.se)

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.