Baltic Green Belt
 
Fermy wielkoprzemysłowe a pozwolenia zintegrowane (IPPC) Print this page

Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń, zwana popularnie Dyrektywą IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control) jest jednym z najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Angielskie słowo control jest w wielu polskich publikacjach mylnie sprowadzane wyłącznie do kwestii nadzoru (inspekcji), podczas gdy oznacza ono znacznie więcej - pełne rozpoznanie szeroko pojętych oddziaływań na środowisko i panowanie nad procesami produkcyjnymi w celu systematycznej redukcji emisji zanieczyszczeń - przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć technologicznych, kodyfikowanych w postaci wytycznych dla tzw. Najlepszych Dostępnych Technik (ang. BAT - Best Available Techniques). Ograniczenia emisyjne - z reguły niższe niż już obowiązujące standardy - wprowadzane są poprzez tzw. zintegrowane pozwolenia, stanowiące de facto rodzaj szczegółowej licencji na prowadzenie działalności.

W szczególności, kwestie związane z pozwoleniem zintegrowanym, regulowane są przez następujące akty prawne:

I. prawo polskie:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.(Dz.U.01.62.627)

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 lipca 2002 w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. (Dz.U.02.122.1055)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r.w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego (Dz.U.03.80.731)

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. (Dz.U.02.190.1591)

5. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczególowych kryteriów zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziec do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko. (Dz.U.02.179.1490)

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U.01.100.1085)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 wrzesnia 2003 r. w sprawie pózniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz.U.03.177.1736)

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. (Dz.U.01.115.1229)

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu scieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz.U.02.212.1799)

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U.01.62.628)

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które moga byc skladowane w sposób nieselektywny. (Dz.U.02.191.1595)

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu skladowisk odpadów. (Dz.U.02.220.1858)

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 marca 2003r. w sprawie szczególowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia jakim powinny odpowiadac poszczególne typy skladowisk odpadów. (Dz.U.03.61.549)

14. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

15. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

II. prawo wspólnotowe:

1. Dyrektywa Rady 96/61/WE z 24 września 1996 w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (tzw. Dyrektywa IPPC).

Dokument referencyjny (BREF):

BAT dla intensywnego chowu drobiu i świń

Źródło: IPPC Polska (Ministerstwo Środowiska)

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl