Baltic Green Belt
 
 
Baltic MANURE - Bałtyckie Forum Innowacyjnych Technologii Gospodarowania Gnojowicą Print this page
Gnojowica – od odpadu problematycznego dla środowiska naturalnego do cennego gospodarczo surowca:

- Stworzenie platformy podnoszenia wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy decydentami, rolnikami i naukowcami.

- Stymulowanie rozwoju naukowego i gospodarczego.

- Opracowywanie zaleceń i rekomendacji w zakresie polityk, prawa i strategii.

- Poprawa warunków i metod gospodarowania i stosowania gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego.

 

O projekcie

Projekt realizowany jest w okresie jesień 2010 – jesień 2011.

Region Morza Bałtyckiego jest obszarem intensywnie użytkowanym rolniczo. Działalność rolnicza charakteryzuje się tu zużywaniem znacznych ilości składników mineralnych i energii ze źródeł nieodnawialnych, podczas gdy gnojowica uważana jest często za kłopotliwy odpad i problem środowiskowy.

Projekt Baltic Manure zmierza do definitywnej zmiany tej sytuacji i ukazania możliwości gospodarczego wykorzystania gnojowicy. Gnojowica musi być rozpatrywana jako cenny surowiec, a nie kłopotliwy problem. Szacuje się, że gnojowica produkowana w zlewni Bałtyku zawiera 981 000 ton azotu i 281 000 ton fosforu, które nie są obecnie właściwie wykorzystywane.

Projekt Baltic Manure umożliwi stworzenie forum, w ramach którego naukowcy, inwestorzy, decydenci i rolnicy będą mogli wspólnie rozwijać możliwości gospodarczego wykorzystania gnojowicy, jako nawozu i źródła energii.

Rozwojowi i badaniom w zakresie energii odnawialnej i recyklingu składników odżywczych towarzyszyć będzie postęp gospodarki innowacyjnej, w celu osiągnięcia ideału rolnictwa zrównoważonego, dobrobytu  i rozwoju rynku pracy w regionie Morza Bałtyckiego.

Gospodarczy potencjał gnojowicy leży w innowacyjnych rozwiązaniach w gospodarowaniu i stosowaniu tego nawozu odzwierzęcego. Poprzez udział organizacji i instytucji, zaangażowanych w realizacje projektu, w konferencjach, targach i wydarzeniach typu B2B (business-to-business) potencjał innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie bałtyckim zostanie podniesiony.

Główne cele projektu obejmują wzmocnienia potencjału gospodarczego, udoskonalenie obiegu składników pokarmowych w gospodarstwie, wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie, jak również obniżenie ładunku zanieczyszczeń dopływających do Morza Bałtyckiego w wyniku działalności rolniczej. Innymi słowy, projekt Baltic Manure przyczynić się ma do uczynienia regionu Morza Bałtyckiego miejscem atrakcyjnym dla inwestycji, pracy i życia.

 

5 obszarów tematycznych projektu:

Innowacyjne technologie gospodarowania gnojowicą.

Standaryzacja różnych rodzajów gnojowicy, ze szczególnym naciskiem na fosfor.

Ocena łańcuchów technologicznych związanych z wykorzystaniem gnojowicy pod kątem realizacji założeń rozwoju zrównoważonego.

Energetyczny potencjał gnojowicy.

 

Innowacje biznesowe

Główne rezultaty projektu Baltic Manure

Wytyczne dla rolników, organizacji doradczych, inwestorów i decydentów, dotyczące przyjaznego środowisku i ekonomicznie opłacalnego obrotu i wykorzystania gnojowicy w różnych krajach regionu Morza Bałtyckiego. (WP 3)

Ekspertyza na temat podaży fosforu i specjacji chemicznej tego pierwiastka w glebach wykorzystywanych rolniczo, na potrzeby rozwoju praktyk rolniczych i polityk/strategii z nimi związanych. (WP 4)

Wstępne zalecenia dotyczące zrównoważonego stosowania gnojowicy i nawozów opartych na gnojowicy w zakresie optymalizacji wykorzystania składników mineralnych. (WP 4)

Centralna baza danych, zawierającej dane na temat przetworzonej i nieprzetworzonej gnojowicy, gleb wykorzystywanych rolniczo oraz potencjału energetycznego gnojowicy w krajach regionu Morza Bałtyckiego. (WP 4 & WP 6)

Środowiskowa ocena cyklu życia wybranych łańcuchów przetwarzania gnojowicy i ich implikacje dla rolnictwa. (WP 5)

Scenariusze pozyskiwania energii z gnojowicy w regionie zlewni Bałtyku, służące sformułowaniu rekomendacji dla decydentów. (WP 6)

Modelowe biznes plany, opracowane w oparciu o wypracowaną wiedzę i służące jako narzędzie do tworzenia nowych możliwości biznesowych. (WP 7)

Rekomendacje dla decydentów regionu Morza Bałtyckiego, odnośnie działań zmierzających do udoskonalenia i wdrożenia nowych technologii wykorzystania gnojowicy do produkcji energii i jako nawozu. (WP 7)

 

Pakiety Zadań

WP1

Zarządzanie i Koordynacja Projektu

MTT Agrifood Research Finland (FI)

Strategiczne, operacyjne i finansowe zarządzanie projektem.

 

WP 2

Komunikacja

Agro Business Park (DK)

Organizacja i ułatwianie komunikacji pomiędzy partnerami projektu i podmiotami zewnętrznymi.

 

WP3

Innowacyjne Technologie Przetwarzania Gnojowicy

JTI (SE)

Identyfikacja innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii przetwarzania i wykorzystania gnojowicy na dużych fermach zwierząt w regionie Morza Bałtyckiego.

 

WP 4

Standaryzacja rodzajów gnojowicy ze szczególnym uwzględnieniem fosforu

JKI (DE)

Opis różnych typów gnojowicy i ich wartości nawozowej oraz rekomendowanie nowych standardów w zakresie określania rodzajów gnojowicy.

 

WP 5

Ocena gnojowicy pod kątem rozwoju zrównoważonego

University of Southern Denmark (DK)

Ocena środowiskowa różnych łańcuchów technologicznych związanych z wykorzystaniem gnojowicy, istotnych dla regionu Morza Bałtyckiego.

 

WP 6

Potencjał Energetyczny Gnojowicy

MTT Agrifood Research Finland (FI)

Ewaluacja energetycznego potencjału różnych typów gnojowicy, ze szczególnym uwzględnieniem technologii produkcji biogazu.

 

WP 7

Innowacje biznesowe

Agro Business Park (DK)

Wsparcie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach WP3 – WP6, we współpracy z podmiotami gospodarczymi regionu Morza Bałtyckiego.

 

Cele projektu

Długoterminowym celem strategicznym projektu Baltic Manure jest zmiana powszechnego postrzegania gnojowicy jako kłopotliwego odpadu i ukazanie jej, jako wartościowego surowca o istotnym potencjale ekonomicznym, który wykorzystany może być przy jej właściwym przetwarzaniu i stosowaniu oraz przy sprzyjającej sytuacji polityczno-prawnej.

W celu osiągnięcia tego celu utworzone zostaną trzy powiązane ze sobą platformy tematyczne (fora), skupione na wiedzy, polityce/strategii oraz biznesie.

 

Cele szczegółowe, w ramach trzech wymienionych obszarów tematycznych, obejmują:

Wiedza

  • Ocena istniejących norm odnośnie stosowania i aplikowania gnojowicy, ze szczególnym uwzględnieniem fosforu.
  • Ocena stosowanych w poszczególnych krajach regiony bałtyckiego technologii produkcji zwierzęcej i przetwarzania gnojowicy.
  • Przeprowadzenie zrównoważonej analizy nowych technologii.
  • Pogłębienie wiedzy na temat technologii produkcji biogazu na bazie gnojowicy.

Polityka/Strategia

  • Ocena systemu zachęt oraz krajowych interpretacji dyrektyw UE wpływających na rozwój i wdrożenie innowacyjnych technologii przetwarzania gnojowicy.
  • Opracowanie rekomendacji co do ramowych warunków poprawy wykorzystania gnojowicy jako nawozu i źródła energii.

Biznes

  • Identyfikacja i analiza komercyjnego potencjału technologii przetwarzania gnojowicy, m. in. do celów energetycznych.
  • Rozpoznanie stymulatorów i barier dla działalności gospodarczej opartej na gnojowicy.
  • Pobudzanie innowacyjności gospodarczej w zakresie technologii przetwarzania gnojowicy.
  • Organizacja wydarzeń typu B2B.

 

Informacje dodatkowe

Projekt Baltic Manure jest Projektem Sztandarowym w ramach Planu Działań Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, przyjętym przez kraje członkowskie w 2009 roku.

W realizację projektu zaangażowanych jest 18 organizacji/instytucji partnerskich z 8 krajów regiony Morza Bałtyckiego. Partnerem Wiodącym projektu jest MTT Agrifood Research Finland.

Budżet projektu wynosi 3,7 mln EUR.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Strona internetowa projektu - www.balticmanure.eu

BROSZURA PROJEKTU W JĘZ. POLSKIM I

PROSZURA PROJEKTU W JĘZ. POLSKIM II

ROLL-UP PROJEKTU I

ROLL-UP PROJEKTU II


 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl