Baltic Green Belt
 
 
Dobra kultura rolna (minimalne normy) Print this page

 

 

Warunkiem uzyskania płatności jest utrzymywanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej, czyli przy zachowaniu minimalnych norm dotyczących zachowaniu wymogów ochrony środowiska.

Minimalne wymogi utrzymywania gruntów ornych w dobrej kulturze rolnej to:

  • uprawa roślin lub ugorowanie, przy czym uznanie gruntu za ugorowany ma miejsce tylko wtedy, gdy grunt ten podlegał jakimkolwiek zabiegom uprawowym, zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów lub koszeniu w terminie do 31 lipca; natomiast w przypadku uprawy zbóż (żyto, pszenica, jęczmień, owies) ten sam gatunek rośliny może być uprawiany na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej nie dłużej niż 3 lata
  • na gruntach ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20º gruntów tych: 1. nie wykorzystuje się pod uprawę roślin wymagających utrzymania redlin wzdłuż stoku, 2. nie utrzymuje się jako ugór czarny;
  • na gruntach ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20º wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich: 1. utrzymuje sie okrywę roślinną lub ściółkę w międzyrzędziach albo 2. prowadzi się uprawę metoda tarasową.
  • powierzchnię stanowiącą co najmniej 40% gruntów ornych, położonych na obszarach zagrożonych erozja wodną, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, pozostawia się pod okrywą roślinna co najmniej od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego.
  • wykaz obszarów zagrożonych erozja wodną jest określony w załączniku do rozporządzenia.

– zabrania się wypalania gruntów ornych oraz wykonywania zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym w okresie wysycenia profilu glebowego wodą.

 

Minimalne wymogi utrzymywania trwałych użytków zielonych w dobrej kulturze rolnej to:

1. w przypadku łąk i pastwisk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania: a) płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, b) program rolnośrodowiskowy

  • okrywa roślinna jest koszona i usuwana w zakresie i terminie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub są na nich wypasane zwierzęta w sezonie pastwiskowym określonym w tych przepisach, 2. w przypadku łąk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt – okrywa roślinna jest na nich koszona i usuwana co najmniej raz w roku w terminie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i tryby przyznawania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, jednak nie później niż do dnia 31 października, 3. w przypadku łąk i pastwisk innych niż wymienione w pkt. 2 i 3 – okrywa roślinna jest na nich koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca, lub są na nich wypasane zwierzęta w okresie wegetacyjnym traw

– zakaz wypalania łąk, pastwisk oraz ściernisk.

 

Minimalne wymagania dotyczące utrzymywania plantacji zagajników o krótkiej rotacji wykorzystywanych na cele energetyczne w dobrej kulturze rolnej: Plantacje zagajników drzew leśnych o krótkim okresie rotacji, wykorzystywanych na cele energetyczne, uznawane są za utrzymywane zgodnie z normami, o ile:

– są utrzymywane w stanie niezachwaszczonym,

– ich zbiór następuje maksymalnie w cyklu czteroletnim,

– są położone w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny lub są położone w odległości 3 m od granicy działki użytkowanej jako grunt rolny;

Powierzchnię wyznaczoną przez granicę sąsiedniej działki gruntu oraz granicę plantacji zagajników drzew leśnych o krótkiej rotacji wykorzystywanych na cele energetyczne, które są położone 1,5 od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny albo 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu wykorzystywanej jako grunt rolny wlicza się do powierzchni działki rolnej i uznaje za utrzymywaną zgodnie z normami.

Minimalne wymagania dotyczące zagajników o krótkiej rotacji nie dotyczą gruntów, na których prowadzona jest plantacja wierzby (Salix sp.) wykorzystywana do wyplatania.

Minimalne wymagania dotyczące wszystkich gruntów rolnych:

– w okresie wysycenia wodą profili glebowego nie należy wykonywać żadnych zabiegów uprawowych lub wykonywać je sprzętem na tyle lekkim, aby nie pozostawiał wyraźnych śladów zniszczeń górnej warstwy użytków rolnych; – grunty rolne nie powinny być porośnięte drzewami i krzewami, za wyjątkiem drzew i krzewów nie podlegających wycięciu zgodnie z ustawa o ochronie przyrody, mających znaczenie dla ochrony wód i gleb lub mogą być porośnięte drzewami i krzewami, o ile nie wpływają na prowadzoną na tych gruntach produkcję, a ich liczba nie przekracza 50 sztuk na hektar, za wyjątkiem gruntów, na których prowadzone są plantacje zagajników o krótkiej rotacji wykorzystywanych na cele energetyczne.

Zapis mówiący o tym, że powierzchnię stanowiącą co najmniej 40% gruntów ornych, położonych na obszarach zagrożonych erozja wodną, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, pozostawia się pod okrywą roślinna co najmniej od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2009 r.

Rozporządzenie w sprawie minimalnych norm

Wykaz obszarów zagrożonych erozją wodną

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl