Baltic Green Belt
 
 
Dopłaty bezpośrednie Print this page
W Polsce system płatności obszarowych składa się z:
jednolitej płatności obszarowej (JPO)
uzupełniających krajowych płatności obszarowych (UPO).

System jednolitej płatności obszarowej (JPO) polega na podzieleniu podstawowej rocznej koperty finansowej przez kwalifikująca się do płatności referencyjną powierzchnię gruntów wykorzystywanych rolniczo. Wynik uzyskany z podzielenia wypłaca się jako stawkę podstawową, przypadającą na każdy hektar powierzchni wnioskowanych do płatności w danym roku.

Uzupełniające krajowe płatności bezpośrednie (UPO) to część środków finansowanych z II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, która zostanie wykorzystana do uzupełnienia płatności bezpośrednich. Płatności uzupełniające przyznawane są w formie płatności do powierzchni roślin uprawnych. Wykaz roślin uprawnych, dla których rolnik może ubiegać się o płatności bezpośrednie określany jest co roku przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Zarówno jednolita płatność obszarowa, jak i płatności uzupełniające przysługują do gruntów rolnych, utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej (zgodnie z normami).

Taki system dopłat bezpośrednich, w którym wysokość unijnych dotacji uzależniona jest od wielkości gospodarstwa i produkcji, miał być systemem przejściowym. Komisja Europejska, w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej planowała najpóźniej do 2009 r. wprowadzić system jednolitej płatności (SPS), niezależny od produkcji. W Polsce system ten miał obowiązywać już od 1 stycznia 2007 r.

Jednakże w ostateczności Komisja Europejska podjęła decyzję o pozostawieniu obecnego systemu dopłat w Polsce do 2013 r. Jest to jak najbardziej korzystne, ponieważ zmiana sposobu przyznawania płatności pociągnęłaby ogromne koszty, a przy tym spowodowałaby duże zamieszanie i problemy przy ubieganiu się o dopłaty.
 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl