Baltic Green Belt
 
 
Ekstensywne trwałe użytki zielone Print this page

 

Pakiet 3 Ekstensywne trwałe użytki zielone

Celem tego pakietu jest przede wszystkim zachowanie lub podniesienie walorów przyrodniczych trwałych użytków zielonych. Obecnie występowanie ekosystemów łąkowych uzależnione jest w dużej mierze od rolniczej działalności człowieka – koszenie i wypas to przede wszystkim powstrzymanie naturalnego, ale z punktu widzenia rolnika, mało przydatnego procesu sukcesji. Dzięki koszeniu i usunięciu ściętej biomasy, czy to w postaci zielonki czy siana oraz dzięki prowadzeniu wypasu, powstrzymujemy rozwój drzew, krzewów oraz innych, niepożądanych roślin.

Innego rodzaju zagrożeniem dla trwałych użytków zielonych jest intensyfikacja rolnictwa – zbyt częste koszenie, dosiewanie nasion traw, duże dawki nawozów czy nadmierny wypas, prowadzą do zubożenia tych ekosystemów, a tym samym wycofania się z nich wielu cennych gatunków roślin i zwierząt. Dlatego też głównym założeniem tego pakietu jest ograniczenie nawożenia, ilości pokosów i intensywności wypasu.

 

Wariant 3.1 Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach 500 zł/ha

Wariant ten, jak sama nazwa wskazuje, polega na ekstensywnej gospodarce kośnej, pastwiskowej lub kośno-pastwiskowej. W związku z tym użytki zielone można będzie kosić, wypasać lub użytkować naprzemiennie. Ważne jest także to, iż w ciągu 5 lat realizacji programu, będzie można zmieniać sposób użytkowania.

Nakazy i zakazy

Użytkowanie kośne:

 • koszenie w terminie 1 czerwca - 30 września, na wysokości 5 - 15 cm, nie więcej niż 2 pokosy w ciągu roku,
 • nie później niż 2 tygodnie po skoszeniu obowiązkowe usunięcie siana lub złożenie w go stogi, natomiast w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zebranie biomasy w późniejszym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających nieprzestrzeganie tego wymogu,
 • koszenie od środka łąki do zewnątrz;
 • obowiązkowe pozostawienie 5-10% powierzchni działki nieskoszonej, przy czym każdego roku powinien być to inny fragment.

Użytkowanie pastwiskowe:

 • wypas w terminie 1 maja - 15 października na terenach poniżej 300 m n.p.m., natomiast na pastwiskach górskich, powyżej 300 m n.p.m. sezon pastwiskowy może trwać od 20 maja do 1 października,
 • obsada minimalna 0,5 DJP/ha, a maksymalna 1 DJP/ha, przy obciążeniu nie większym niż 10 DJP/ha,
 • wykaszanie niedojadów w tylko sierpniu i wrześniu,
 • całoroczny wypas może dotyczyć tylko koni huculskich oraz polskich,
 • na terenach zalewowych wypas można rozpocząć dopiero co najmniej 2 tygodnie po ustąpieniu wód.

Użytkowanie kośno-pastwiskowe:

 • koszenie w terminie 1 czerwca - 30 września, na wysokości 5 - 15 cm, nie więcej niż 2 pokosy w ciągu roku,
 • nie później niż 2 tygodnie po skoszeniu obowiązkowe usunięcie siana lub złożenie w go stogi, natomiast w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zebranie biomasy w późniejszym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających nieprzestrzeganie tego wymogu,
 • koszenie od środka łąki do zewnątrz;

– obowiązkowe pozostawienie 5-10% powierzchni działki nieskoszonej, przy czym każdego roku powinien być to inny fragment,

 • wypas w terminie 1 maja - 15 października na terenach poniżej 300 m n.p.m., natomiast na pastwiskach górskich, powyżej 300 m n.p.m. sezon pastwiskowy może trwać od 20 maja do 1 października, - maksymalna obsada zwierząt – 0,3 DJP, a maksymalne obciążenie pastwiska - 10 DJP/ha,
 • wykaszanie niedojadów w tylko sierpniu i wrześniu,
 • całoroczny wypas może dotyczyć tylko koni huculskich oraz polskich,

– na terenach zalewowych wypas można rozpocząć dopiero co najmniej 2 tygodnie po ustąpieniu wód.

 

Wymogi ogólne, do wszystkich typów użytkowania:

– zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia wyjątkowo uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu, jakim są np. mazacze herbicydowe, po uzgodnieniu z doradcą rolnośrodowiskowym,

– zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych,

– wapnowanie i ograniczone nawożenie azotem (maks. do 60 kg/ha/rok) jest dopuszczalne, o ile nie wpływa negatywnie na środowisko (jednakże z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne),

– zakaz budowania nowych systemów melioracyjnych, (za wyjątkiem urządzeń mających na celu podwyższenie poziomu wód) i rozbudowy systemów melioracyjnych już istniejących w zasięgu kompetencyjnym beneficjenta (zakaz ten nie dotyczy bieżącej konserwacji),

– zakaz: przeorywania użytków zielonych, wałowania, stosowania jakichkolwiek podsiewów,

– zakaz włókowania w okresie od 1 kwietnia do 1 września,

Podobnie jak w przypadku pakietu 1 i pakietu 2, tu także obowiązuje degresywność, czyli zmniejszenie płatności po przekroczeniu pewnej powierzchni, objętej wariantem ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach. Niestety jednak, w tym przypadku degresywność wygląda trochę inaczej, niż w poprzednich pakietach:

do 10 ha – 100% płatności

10,01 – 50 ha – 75% płatności

50,01 ha – 100 ha – 50% płatności

powyżej 100 ha – 10% płatności

 

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl