Baltic Green Belt
 
 
FAQ - najczęsciej zadawane pytania Print this page
Najczęsciej zadawane pytania

1. Czy koń sztumski jest ujęty w programie dotyczącym ochrony lokalnych ras zwierząt?

Według ostatniego projektu programu rolno-środowiskowego na lata 2007-2013 z lipca 2007 r., koń sztumski został zakwalifikowany do pakietu ochrona zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. Inne rasy koni, zakwalifikowane do pakietu „Ochrona zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” to konik polski, huculski, koń małopolski, wielkopolski, śląski oraz koń sokólski. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został przyjęty przez Komisję Europejską w ostatnich dniach lipca, w związku z czym należy się spodziewać, iż taka wersja programu rolno-środowiskowego, jaka ukazała się na stronach Ministerstwa Rolnictwa w lipcu, będzie wersją ostateczną. Drobne zmiany mogą dotyczyć wymogów do poszczególnych wariantów, jednakże zakwalifikowane zwierzęta nie powinny podlegać modyfikacjom.

2. Jestem rolnikiem ekologicznym (I rok z certyfikatem, tj. III rok programu) Jestem zainteresowany pakietem rolno-środowiskowym – „ekstensywne łąki i pastwiska”. Jak dołączyć ten nowy pakiet do aktualnie trwającego programu rolno-środowiskowego „rolnictwo ekologiczne” oraz do kiedy można składać wnioski ?

Według projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolno-środowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nie będzie możliwości dodawania ‘nowych” pakietów do „starych”. Będzie natomiast możliwość przejścia na nowy program, jednak nie wcześniej niż po trzech latach realizacji programu rolno-środowiskowego 2004-2006 i pod warunkiem, że nowe zobowiązanie nie będzie znacząco odbiegało od poprzedniego. W Pańskim przypadku oznacza to, iż będąc obecnie w 3 roku realizacji „starego” programu będzie można w przyszłym roku przejść na Program rolnośrodowiskowy 2007-2013 z pakietem „rolnictwo ekologiczne” i dodaniem nowego pakietu „ekstensywne trwałe użytki zielone”. Natomiast jeżeli chodzi o termin składania wniosków – przewiduje się, iż będzie to termin równoległy z terminem składania wniosków o płatności bezpośrednie, a więc 15 marca -15 maja 2008 r.

3. Czy w pakiet „ekstensywne użytki zielone” można łączyć z pakietem „ochrona cennych siedlisk przyrodniczych” na terenach Natura 2000? Czy można go również połączyć z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006?

Według projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolno-środowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pakietów z okresu programowania 2004-2006 nie będzie można łączyć z pakietami przewidzianymi na lata 2007-2013. Nie będzie również można łączyć pakietu „ochrona zagrożonych gatunków paków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 lub poza obszarami Natura 2000” z pakietem „ekstensywne trwałe użytki zielone”. Będzie natomiast możliwość przejścia na nowy program, jednak nie wcześniej niż po trzech latach realizacji programu rolno-środowiskowego 2004-2006 i pod warunkiem, że nowe zobowiązanie nie będzie znacząco odbiegało od poprzedniego.

4. Czy z uwagi na to, że mam tylko 4 konie i ok.16 ha, mogę w pakiecie „ekstensywne użytki zielone” część TUZ przeznaczyć wyłącznie na trwałe użytkowanie pastwiskowe (dobierając powierzchnię pastwiska do ilości DJP), a resztę na użytkowanie wyłącznie kośne?

W przypadku trwałych użytków zielonych zakwalifikowanie ich do trwałych pastwisk lub łąk zależy od sposobu użytkowania. Logicznym wydaje się być, iż posiadając 4 konie, część TUZ-ów będzie użytkowana jako pastwisko, reszta zaś jako łąka z przeznaczeniem na siano. Oczywiście TUZ-y można także użytkować naprzemiennie, w sposób kośno-pastwiskowy, jednakże w tym przypadku nie wydaje się to być korzystne. Ponadto, zgodnie z projektem programu rolno-środowiskowego, koniki polskie i hucuły będzie można wypasać przez cały rok (a nie od 20 maja do 15 października, jak było do tej pory), co może być przydatna informacją dla posiadaczy wyżej wymienionych ras.

5. Czy użytkowanie pastwiskowe może dotyczyć wypasu gęsi?

W wymogach do pakietu "ekstensywne trwałe użytki zielone" nie określa się konkretnych gatunków zwierząt, które mogą być wypasane na TUZ-ach, w związku z czym nie ma przeciwwskazań do wypasania gęsi. Ważne jest natomiast przestrzeganie minimalnej i maksymalnej obsady, która w tym przypadku wynosi:

* użytkowanie kośno-pastwiskowe - maks. 0,3 DJP/ha * użytkowanie pastwiskowe - od 0,5 do 1 DJP/ha.

6. Czy pole na którym do tej pory uprawia się grykę można „zamienić” na łąkę i po tym przekwalifikowaniu pomyśleć o pakiecie rolno-środowiskowym?

Oczywiście istnieje możliwość przekwalifikowania gruntów ornych na użytki zielone. W tym celu należy obsiać grunt trawą i przez 5 lat użytkować go w sposób kośny. Po 5 latach uprawę taką traktuje się już jako trwały użytek zielony. Jednakże w celu zakwalifikowania się do programu rolno-środowiskowego nie ma konieczności przekwalifikowywania gruntów ornych na użytki zielone, ponieważ dla gruntów ornych przewidziano także specjalne pakiety (np. rolnictwo ekologiczne lub ochrona gleb i wód z 3 wariantami).

7. Gdzie można znaleźć aktualne mapy Natura 2000 w woj. zachodniopomorskim?

W celu zapoznania się z aktualnościami dotyczącymi Natura 2000 polecam stronę www.natura2000.mos.gov.pl, na której znajdują się zarówno mapy jak i SDF-y (Standardowe Formularze Danych) ostoi ptasich i ostoi siedliskowych (już powołanych oraz projektowanych). Ponadto 5 września 2007 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, w którym powołuje się nowe ostoje ptasie. W załączniku do tego rozporządzenia znajdzie pan wszystkie aktualne mapy obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

8. Jestem zainteresowany przystąpieniem do programu rolno-środowiskowego w ramach PROW 2007-2013. Kiedy można składać wniosek do programu?

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolno-środowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 termin przewidziany na składanie wniosków będzie przypadał na 15 marca – 15 maja 2008 r.

9. Czy przystępując do programu rolno-środowiskowego w ramach PROW 2007-2013 tak jak do tej pory będę potrzebował doradcy rolno-środowiskowego?

Pomoc doradcy rolno-środowiskowego nadal będzie obowiązkowa, ponieważ to przy jego udziale musi być sporządzany plan działalności rolno-środowiskowej – dokument niezbędny do ubiegania się o płatność.

10. Czy przystępując do programu rolno-środowiskowego w ramach PROW 2007-2013 będę musiał szukać botanika z listy Ministerstwa Rolnictwa do przygotowania dokumentacji?

Botanik lub ornitolog będzie potrzebny do sporządzenia dokumentacji siedliska lub dokumentacji ornitologicznej w przypadku pakietu 4-tego „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000” oraz pakietu 5-tego „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000”. Jeżeli nie jest w stanie Pan osobiście stwierdzić występowania w Pańskim gospodarstwie wybranych siedlisk roślinnych lub co najmniej jednego z 10 gatunków ptaków , o konieczności zaproszenia eksperta powinien zadecydować doradca rolno-środowiskowy. Niestety na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze listy takich ekspertów.

11. Czy istnieje możliwość dołączenia nowego pakietu do programu rolno-środowiskowego 2004-2006, (dokładnie pakiet rolnictwo ekologiczne) na zasadach PROW 2007-2013? Chodzi o obecnie realizowane uprawy rolnicze, do których dopłaty są korzystniejsze niż w PROW 2004-2006.

Według projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolno-środowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nie będzie możliwości dodawania ‘nowych” pakietów do „starych”. Będzie natomiast możliwość przejścia na nowy program, jednak nie wcześniej niż po trzech latach realizacji programu rolno-środowiskowego 2004-2006 i pod warunkiem, że nowe zobowiązanie nie będzie znacząco odbiegało od poprzedniego.

12. Czy wiadomo juz jakie będą nowe pakiety związane z ochrona przyrody i czy będą jakieś dodatkowe dopłaty do nich, związane z lokalizacją gospodarstwa na obszarze Natura 2000?

Zgodnie Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (wersja lipiec 2007) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewiduje następujące pakiety rolno-środowiskowe związane z ochroną przyrody: Pakiet 3 - ekstensywne trwałe użytki zielone, Pakiet 4 - ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk poza obszarami Natura 2000: Wariant 4.1 ochrona siedlisk lęgowych ptaków Wariant 4.2 mechowiska Wariant 4.3 szuwary wielkoturzycowe Wariant 4.4 łąki trzęślicowe i selernicowe Wariant 4.5. murawy ciepłolubne Wariant4.6 półnaturalne łąki wilgotne Wariant.4.7 półnaturalne łąki świeże Wariant 4.8 bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe Wariant 4.9 słonorośla Wariant 4.10 użytki przyrodnicze Pakiet 5 - ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000: Warianty te same co w przypadku pakietu 4, przy czym różniące się wysokością płatności (na obszarach Natura 2000 płatność będzie zwiększona w stosunku do pakietu 4, w zależności od rodzaju siedliska)

13. Czy można otrzymać listę roślin ( gatunków ) z ministerstwa rolnictwa do których jest dopłata - pełna obszarowa.

Wykaz roślin, do których można uzyskać płatność uzupełniającą (UPO) znajduje się w Rozporządzeniu Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności (z późniejszymi zmianami). Są to:

* zboża, w tym kukurydza; * rośliny oleiste: rzepak, rzepik, słonecznik i soja; * rośliny wysokobiałkowe: bób, bobik, łubin słodki i groch siewny; * rośliny strączkowe: wyka siewna, soczewica jadalna, ciecierzyca pospolita; * rośliny strączkowe pastewne; * orzech włoski i leszczyna; * len włóknisty i oleisty; * rośliny przeznaczone na materiał kategorii kwalifikowany i elitarny, które są określone w załączniku nr 1 do w.w. rozporządzenia; * rośliny motylkowate drobnonasienne; * rośliny okopowe pastewne z wyłączeniem ziemniaków pastewnych; * trawy na trwałych użytkach zielonych z przeznaczeniem na susz paszowy; * mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami; * len włóknisty; * konopie włókniste Płatność zwierzęca natomiast, zgodnie z rozporządzeniem, przysługuje w przypadku posiadania krów, owiec, kóz lub koni (zarejestrowanych w okresie referencyjnym, tj. od dnia 1 kwietnia 2005 do 31 marca 2006 r.) do : * trwałych użytków zielonych, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok, nie większej jednak niz powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt przeliczonych na DJP i współczynnika 0,3; * upraw traw przeznaczonych na pasze, uprawianych na gruntach ornych. Jednakże na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, czy do traw na gruntach ornych będzie przysługiwała płatność zwierzęca, ponieważ w dniu 17.09.2007 na Pierwszym Portalu Rolnym ukazała się pewien artykuł, którego treść mówi co innego niż rozporządzenie. Artykuł w załączeniu. Rośliny do, których przysługuje tylko jednolita płatność obszarowa (JPO) to: * plantacje owoców, w tym sady, plantacje wieloletnie, np. porzeczki, agrest, borówka, aronia, jagoda kamczacka, maliny, winnice; * plantacje wieloletnie; * truskawki; * warzywa, w tym groch łuskowy lub cukrowy oraz pomidory, które nie są objęte systemem pomocy finansowej z tytułu dostarczania pomidorów do rpzetwórstwa; * ogródki przydomowe; * szkółki drzew i krzewów; * ziemniaki; * buraki cukrowe; * szklarnie; * tunele foliowe; * rośliny ozdobne; * zioła; * ugory; * rośliny oleiste ; gorczyce, mak, rzodkiew oleista, lnianka, katran, dynia oleista; * tytoń; * facelia; * łubiny gorzkie (odmiany łubinu białego i wąskolistnego); * trawy na gruntach ornych z wyłączeniem traw z przeznaczeniem na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany); * trwałe łąki i pastwiska, jeżeli rolnikowi nie przysługuje przysługuje płatność zwierzęca oraz nie produkuje suszu paszowego; * wierzba przeznaczona na cele plecionkarskie.

14. Czy od przyszłego roku będę mógł w moim gospodarstwie ekologicznym skorzystać z nowego pakietu o nazwie "strefy buforowe" i na jakich warunkach? Chciałbym dodać, że posiadam tylko użytki zielone i chciałbym się oddzielić od mojego sąsiada, który stosuje dużo oprysków.

Przede wszystkim gratulujemy chęci oddzielenia swojego gospodarstwa od sąsiada, który stosuje dużo oprysków - jest to pomysł godny polecenia innym rolnikom ekologicznym i w pełni zrozumiały, aczkolwiek nie przez wszystkich stosowany. Jeżeli chodzi o realizację pakietu rolnictwo ekologiczne i strefy buforowe - zgodnie z projektem projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolno-środowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w jednym gospodarstwie będzie można realizować dowolną ilość pakietów, przy czym pewne pakiety będą się wykluczały. Jeżeli chodzi o pakiet rolnictwo ekologiczne i strefy buforowe - nie będzie przeciwwskazań do realizacji obu tych pakietów na obszarze jednego gospodarstwa. Powinien Pan otrzymać płatność zarówno do ekologicznych upraw, jak i stref buforowych, pod warunkiem, że strefy buforowe już istnieją (nie będzie płatności do stref nowo zakładanych) i będą miały szerokość co najmniej 2 metry. Teoretycznie na strefach buforowych, jeżeli także będą utrzymywane zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, płatność za strefy i rolnictwo ekologiczne mogłaby się sumować. Jednakże z drugiej strony, opryski sąsiada z pewnością "zanieczyszczą" w pewnym stopniu strefy, w związku z czym nie powinno się ich traktować jako uprawę ekologiczną.

15. Czy stawka za ugorowanie i pastwisko jest identyczna? Ile wynosi taka stawka za 1 ha?

Stawka płatności do pastwiska za rok 2007 będzie uzależniona od posiadania lub nie zwierząt. Jeżeli w gospodarstwie znajdują się zwierzęta w ilości co najmniej 0,3 DJP na hektar, wówczas będzie można się ubiegać o tzw. płatność zwierzęcą, natomiast jeżeli zwierząt nie ma, pastwisko kwalifikuje się do grupy upraw JPO i wtedy stawka płatności jest taka sama, jak do gruntu ugorowanego.

16. Uznaje się, że grunt orny był ugorowany jeżeli co najmniej raz w roku ulegał koszeniu lub innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu chwastów. Czy wypas można zakwalifikować do „innych zabiegów uprawowych”?

Wypas może być uznany za „inny zabieg uprawowy” pod warunkiem, że zostaną wykoszone „niedojady”.

17. W celu ochrony struktury gleby zakazuje się wykonywania zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym w okresie wysycenia profilu glebowego wodą. Czy to oznacza to te dni, kiedy ziemia jest mokra od deszczu?

Zabiegów uprawowych nie można wykonywać, gdy gleba jest wysycona wodą, ale nie po deszczu - tu chodzi raczej o wiosenne roztopy lub wysycenie po bardzo intensywnym i długotrwałym deszczu, kiedy na polu stoi woda.

18. Proszę o informacje w jakiej wysokości będą dopłaty dla sadów ekologicznych w nowym programie rolno-środowiskowym. Zgodnie z projektem projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolno-środowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dopłata do pakietu rolnictwo ekologiczne będzie zróżnicowana na dwa rodzaje wariantów: 1. wariant 2.9 uprawy sadownicze + jagodowe z certyfikatem zgodności 1540 zł/ha wariant 2.10 uprawy sadownicze + jagodowe bez certyfikatu zgodności (w okresie przestawiania) 1800 zł/ha 2. wariant 2.11 pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe z certyfikatem zgodności 650 zł/ha wariant 2.12 pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe bez certyfikatu zgodności (w okresie przestawiania) 800 zł/ha.

19. Czy do przewidzenia są terminy dopłat bezpośrednich (obszarowych) i ONW w tym roku ? A co z płatnościami rolno-środowiskowymi ?

Termin wypłacania płatności bezpośrednich oraz z tytułu ONW w roku 2007 przewidziany jest na okres od 1 grudnia do 30 czerwca. Jeżeli chodzi o płatności rolno-środowiskowe, pierwsza płatność wypłacana jest do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia (a więc od dnia 1 marca), kolejne podobnie - w ciągu 12 miesięcy od uzyskania poprzedniej płatności. W związku z tym płatności rolno-środowiskowe powinny znaleźć się na kontach rolników do końca lutego.

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl