Baltic Green Belt
 
 
Natura 2000 Print this page

 

Natura 2000 to europejska sieć obszarów chronionych, która ma na celu zachowanie siedlisk i gatunków roślin i zwierząt szczególnie cennych dla Wspólnoty.

Natura 2000 składa się z dwóch typów obszarów chronionych:

– specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), tworzone na podstawie Dyrektywy Siedliskowej dla ochrony typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt,

– obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), tworzone na podstawie Dyrektywy Ptasiej, dla ochrony siedlisk ptaków. Polska, jako członek Unii Europejskiej zobowiązała się do przestrzegania unijnych aktów prawnych, w związku z czym wyznaczyła takie obszary Natura 2000, zwane u nas ostojami ptasimi i siedliskowymi.

Głównym założeniem Natury jest zachowanie właściwego, nie pogorszonego stanu siedlisk przyrodniczych. Oznacza to, że jeżeli tereny objęte Naturą 2000 były użytkowane rolniczo, nie ma podstaw aby teraz zakazać działalności rolnej, a wręcz przeciwnie, należy kontynuować takie działania, które pozwolą na zachowanie istniejących walorów przyrodniczych. Dla każdego obszaru Natura 2000 będzie opracowany plan ochrony, uwzględniający uwarunkowania ekologiczne, sposób ich powstania oraz charakter obiektów. Niektóre ostoje będą wymagały podjęcia pewnych dodatkowych działań, i tam działalność rolnicza może być w pewnym stopniu ograniczona, ale na pewno nie eliminowana.

 

W celu sprawdzenia, czy dane gospodarstwo położone jest na obszarze Natury 2000 należy zwrócić się do urzędy gminy lub zajrzeć na stronę www.natura2000.mos.gov.pl

Podstawa prawna

Przepisy unijne:

– Dyrektywa rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dyrektywa Ptasia);

– Dyrektywa rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa);

Przepisy krajowe:

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl