Baltic Green Belt
 
 
Ochrona gleb i wód Print this page

 

Pakiet 7 Ochrona gleb i wód

Głównym celem tego pakietu jest takie użytkowanie i ochrona gleb i wód, które ogranicza zanieczyszczenia związkami pochodzenia rolniczego.

Podstawowym źródłem zanieczyszczenia wód są składniki pokarmowe (azot, fosfor) dostarczane w nawozach naturalnych i mineralnych, pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz innych substancji toksycznych (w tym metali ciężkich) oraz organiczne i nieorganiczne cząsteczki gleby. W większości przypadków zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych występują w regionach o dużej koncentracji produkcji zwierzęcej oraz intensywnej produkcji roślinnej, w tym w regionach warzywniczo- sadowniczych, gdzie stosuje się duże dawki nawozów i środków ochrony roślin.

Utrzymywanie roślinności na gruntach ornych w okresach między plonami głównymi, czyli w okresie zimowym, zapobiega zanieczyszczeniu wód i erozji gleb. Sprzyja to także różnorodności biologicznej, gdyż stwarza dogodne warunki wielu gatunkom, a także stanowi dodatkowe źródło paszy dla zwierząt gospodarskich.

Podobnie jak w przypadku pakietu rolnictwo zrównoważone i ekologiczne, tu także obowiązuje degresywność:

do 100 ha – 100% płatności

od 100,01 ha do 200 ha – 50% płatności

powyżej 200,01 ha – 10% płatności

Wariant 7.1 Wsiewki poplonowe 330 zł/ha

Wsiewki poplonowe to rośliny wsiewane wiosną w rosnącą już oziminę (najczęściej zboże) lub siane razem z roślinami jarymi.

 

Wymogi:

 • wsiewanie roślin przeznaczonych na wsiewki w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych,
 • sprzątnięcie słomy z całego pola po zbiorach,
 • wznowienie zabiegów agrotechnicznych nie wcześniej niż 1 marca,
 • biomasa wsiewki musi być przyorana, z wyjątkiem upraw w systemie bezorkowym,
 • zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych,
 • możliwość przemiennego stosowania wsiewek poplonowych na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat trwania zobowiązania.

Wariant 7.2 Międzyplon ozimy 400 zł/ha

Międzyplony ozime wysiewane są po zbiorze późno dojrzewających zbóż (pszenica, pszenżyto, owies). Ze względu na warunki siedliskowe (gleba, klimat) uprawa międzyplonów ozimych daje największe korzyści w regionach o wcześnie rozpoczynającej się wegetacji. Zapewni to uzyskanie większego plonu biomasy, jak i następującego po nim plonu wtórnego.

Istnieje możliwość uprawy międzyplonów w międzyrzędziach chmielników, jednakże przy założeniu, że na plantacji chmielu o powierzchni 1 ha, powierzchnia zajęta pod międzyplon wynosi nie więcej niż 67%. Wiąże się to również z przyznaniem w takiej proporcji płatności rolnośrodowiskowej na dany hektar.

Wymogi:

 • wykonanie siewu roślin poplonowych (ozimych) najpóźniej do końca września,
 • niedopuszczone stosowanie nawozów pod rośliny poplonowe innych niż naturalne,
 • biomasa roślin poplonowych musi być przyorana, z wyjątkiem upraw gleby w systemie bezorkowym,
 • możliwość spasania biomasy roślin poplonowych wiosną,
 • możliwość wznowienia zabiegów agrotechnicznych nie wcześniej niż 1 marca,
 • zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych,
 • możliwość przemiennego stosowania międzyplonów na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat zobowiązania,
 • zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ozimym, lub formy jarej takiej rośliny.

 

Wariant 7.3 Międzyplon ścierniskowy 420 zł/ha

Siew międzyplonu ścierniskowego następuje zaraz po sprzęcie plonu głównego na początku sierpnia. Rośliny zastosowane w międzyplonie ścierniskowym mogą być jednego lub wielu gatunków (mieszanki). Biomasa międzyplonowa pozostawia na zimę okrywę ochronną w postaci tzw. mulczu. Istnieje możliwość uprawy międzyplonu ścierniskowego w międzyrzędziach chmielnika, przy założeniu, że na plantacji chmielu o powierzchni 1 ha, powierzchnia zajęta pod międzyplon ścierniskowy wynosi nie więcej niż 67%. Wiąże się to z przyznaniem w takiej proporcji płatności rolnośrodowiskowej na dany hektar.

Wymogi:

 • wykonanie siewu roślin poplonowych (rośliny jare) najpóźniej do końca września,
 • niedopuszczane stosowanie nawozów pod rośliny poplonowe innych niż naturalne,
 • biomasa roślin poplonowych musi być przyorana, z wyjątkiem upraw gleb w systemie bezorkowym,
 • możliwość prowadzenia wypasu na roślinach poplonowych w okresie jesiennym,

– możliwość wznowienia zabiegów agrotechnicznych nie wcześniej niż 1 marca,

 • zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych,
 • zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie,
 • możliwość przemiennego stosowania międzyplonów na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat zobowiązania.

 

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl