Baltic Green Belt
 
 
ONW - obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania Print this page

Czym są obszary ONW

OBSZARY O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA – ONW

Pomoc finansowa w ramach tego działania to dopłaty wyrównawcze, które mają na celu zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi, a tym samym utrzymanie żywotności obszarów wiejskich, zachowanie walorów krajobrazowych, promocję rolnictwa przyjaznego dla środowiska oraz zapobieganie wyludnieniu. Obszary ONW to tereny, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na warunki naturalne, ale także występuje tu możliwość nadmiernego wyludnienia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1257/1999 obszary ONW zostały podzielone na 3 grupy.

1. strefy nizinne;

2. strefy górskie;

3. obszary ze specyficznymi utrudnieniami.

Podział na strefy odbył się na podstawie cech charakterystycznych.

Dla stref nizinnych są to:

  • obecność terenów o małej produktywności, trudnych w uprawie i z ograniczonym potencjałem produkcyjnym, który nie może być zwiększony, (chyba, że poniesione zostaną bardzo wysokie nakłady) oraz które są odpowiednie przede wszystkim dla ekstensywnej hodowli zwierząt;
  • produkcja, wynikająca z niskiej produktywności środowiska naturalnego jest znacznie niższa od przeciętnej w odniesieniu do głównych składników ekonomicznych działalności rolniczej;
  • niska lub zmniejszająca się populacja zależna jest od działalności rolniczej, a przyspieszenie wyludnienia zagroziłoby stabilności tego terenu i ciągłości zaludnienia.

Strefy nizinne podzielone są na strefę nizinną I i strefę nizinną II

 

Do wyznaczania stref górskich:

  • średnia powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi poniżej 7,5 ha;
  • gleby są narażone na występowanie erozji wodnej;
  • udział gospodarstw rolnych, które zaprzestały produkcji rolnej, wynosi powyżej 25% wszystkich gospodarstw rolnych;
  • udział trwałych użytków zielonych wynosi powyżej 40% w strukturze wszystkich użytków rolnych.

Obszary ze specyficznymi utrudnieniami to obszary, na których działalność rolnicza powinna być kontynuowana w celu poprawy stanu środowiska, utrzymania walorów krajobrazu i zachowania potencjału turystycznego tych obszarów.

Na podstawie wyżej wymienionych cech charakterystycznych wybrano wskaźniki, które posłużyły do mierzalnego i obiektywnego wyznaczenia stref ONW w Polsce. Dla stref nizinnych jest to Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (WWRPP), dla górskich – położenie nad poziomem morza – co najmniej 50% użytków rolnych w gminie położonych jest powyżej 500 m n.p.m.

Strefy ze specyficznymi utrudnieniami to przede wszystkim gminy podgórskie, które charakteryzują się niską średnią wielkością gospodarstwa, dużą ilością działek rolnych przypadających na jedno gospodarstwo, małą szerokością pól, pofałdowaniem terenu oraz dużym udziałem użytków zielonych i dużym udziałem ludności związanej z rolnictwem.

 

Dla każdej ze stref przysługuje inna stawka płatności, wyliczona na podstawie rzeczywistych różnic w osiąganych dochodach z produkcji rolniczej na obszarach ONW i obszarach referencyjnych (obszary referencyjne to takie, które znajdują się poza strefami ONW).

– strefa nizinna I – 179 zł/ha;

– strefa nizinna II – 264 zł/ha;

– strefa górska – 320 zł/ha

– strefa ze specyficznymi utrudnieniami – 264 zł/ha.

Ponadto w przypadku płatności ONW obowiązują zmniejszenia, które wyglądają następująco:

– 100% płatności do powierzchni 50 ha;

– 50% płatności do powierzchni 50,01 – 100 ha;

– 25% płatności do powierzchni 100,01 – 300 ha.

Po przekroczeniu powierzchni 300 ha płatność już nie przysługuje.

Producent rolny, ubiegając się o płatność ONW, zobowiązany jest do:

  • prowadzenia działalności rolniczej na powierzchni zgłaszanej do płatności przez okres co najmniej 5 lat od dnia otrzymania pierwszej płatności;
  • stosowania zwykłej dobrej praktyki rolniczej, zgodnej z potrzebą ochrony środowiska naturalnego i utrzymania terenów wiejskich, w szczególności poprzez zrównoważoną gospodarkę rolną.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Gospodarowanie na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" Objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - dotyczy rolników, którzy po raz pierwszy złożyli wnioski o płatność ONW w ramach PROW 2007-2013


Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich - dotyczy rolników, którzy po raz pierwszy złożyli wnioski o płatność w ramach PROW 2004-2006

 

 

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl