Baltic Green Belt
 
 
Program rolno-środowiskowy 2007-2013 Print this page

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem "Program rolnośrodowiskowy"

Polska, jako członek Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. korzysta z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Jednym z nich jest Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich – dokument przedstawiający cele, priorytety oraz zasady wspierania działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Pierwszy taki dokument został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zatwierdzony przez Komisję Europejską na lata 2004 – 2006. Obecnie, w związku z zakończeniem pierwszego okresu programowania, została przygotowana propozycja kolejnego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Nowa polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich wyznacza 3 główne cele, którym odpowiadają osie priorytetowe, obejmujące odpowiednie instrumenty. Są to: – oś priorytetowa 1 – gospodarcza – wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; – oś priorytetowa 2 – środowiskowa – zrównoważone gospodarowanie zasobami gruntów rolnych i leśnych; – oś priorytetowa 3 – społeczna – dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich i podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich; – oś Leader Każdej osi priorytetowej przyporządkowane są poszczególne działania, a jedynym działaniem, które obowiązkowo należy wdrażać we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jest wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt. Głównym celem tego działania jest poprawa środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich, a w szczególności: – utrzymanie w odpowiednim, nie pogorszonym stanie cennych siedlisk użytkowanych rolniczo lub przywrócenie ich walorów; – promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania; – odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód; – kształtowanie struktury krajobrazu; – ochrona lokalnych odmian roślin oraz lokalnych ras zwierząt gospodarskich.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowało także projekt nowego programu rolnośrodowiskowego.

Projekt programu rolnośrodowiskowego na lata 2007 – 2013 obejmuje 9 pakietów.

Wykaz pakietów z podziałem na warianty oraz stawki płatności do pobrania

Wykaz pakietów z podziałem na warianty oraz stawki płatności

Kto może uczestniczyć w programie rolnośrodowiskowym

Beneficjentem tego działania może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem posiadania numeru ewidencyjnego gospodarstwa, nadanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha.

Ponadto producent rolny musi:

  • być posiadaczem samoistnym lub zależnym (własność, dzierżawa, użyczenie lub każda inna forma posiadania) co najmniej 1 ha użytków rolnych;
  • opracować przy pomocy doradcy rolnośrodowiskowego plan działalności rolnośrodowiskowej i realizować go przez 5 lat;

Obowiązki rolnika realizującego program rolnośrodowiskowy to:

  • zachowanie występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo,
  • przestrzeganie minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin,
  • przestrzeganie minimalnych norm utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rolnej,
  • przestrzeganie wymogów cross compliance,
  • przestrzeganie wymagań wynikających z realizacji poszczególnych pakietów i/lub wariantów;
  • prowadzenie rejestr działalności rolnośrodowiskowej.

 

W celu przystąpienia do realizacji programu rolnośrodowiskowego należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami.

Termin składania wniosków to 15 marca - 15 maja

Rodzaj załączników uzależniony jest od pakietów/wariantów, a ich wykaz znajduje się w rozporządzeniu oraz na wniosku.

W kolejnych latach beneficjent składa wnioski kontynuacyjne, w celu otrzymania kolejnych płatności.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zmienione 12 marca 2012 r.

ZAŁĄCZNIK 1 - ZAWARTOŚĆ PLANU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ

ZAŁĄCZNIK 2 - WYMOGI OBOWIĄZKOWE

ZAŁĄCZNIK 3 - WYMOGI PAKIETÓW I WARIANTÓW

ZAŁĄCZNIK 4 - WYKAZ GATUNKÓW I SIEDLISK OBJĘTYCH PŁATNOŚCIAMI

ZAŁĄCZNIK 5 - STAWKI PŁATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK 6 - KOSZTY TRANSAKCYJNE

ZAŁĄCZNIK 7 - SANKCJE

ZAŁĄCZNIK 8 - OBSADA DRZEW I KRZEWÓW

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl