Baltic Green Belt
 
 
Program Rolnośrodowiskowy 2004-2006 Print this page

 

Okres programowania na lata 2004-2006 jest już za nami, jednakże wielu rolników, którzy podjęli zobowiązanie rolnośrodowiskowe na "starych" zasadach, nadal realizuje ten program.

Od wejścia w życie pierwszego rozporządzenia rolnośrodowiskowego do dnia 28 lutego 2009, nastąpiło wiele zmian. W roku 2009 najistotniejsza zmiana dotyczy upraw sadowniczych.

W związku z tym rolnicy realizujący pakiet rolnictwo ekologiczne z wariantem S02d01/S02d02 są zobowiązani do:

1. Uzupełnienia materiałem ekologicznym spełniającym wymagania dotyczące wysokości i grubości elitarnego materiału szkółkarskiego, określone dla drzewek i krzewów owocowych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, obsadę drzew i krzewów do wysokości minimalnej obsady drzew i krzewów określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Złożenia do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, na formularzu udostępnionym przez tę Agencję, oświadczenie o utrzymywaniu minimalnej obsady drzew i krzewów, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. W przypadku uzupełnienia obsady drzew i krzewów zgodnie z wymogami pomoc finansowa na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objęta planem rozwoju obszarów wiejskich nie podlega w 2009 r. zmniejszeniu z tytułu nieutrzymywania minimalnej obsady drzew i krzewów.

4. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w pkt 2, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzywa producenta rolnego do złożenia tego oświadczenia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

5. W przypadku niezłożenia w terminie określonym w w pkt. 4 oświadczenia, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje zmniejszenia z tytułu nieutrzymywania minimalnej obsady drzew i krzewów.

 

Zmianom ulegały także wymogi zwykłej dobrej praktyki rolniczej, sankcje za nieprzestrzeganie wymogów oraz wiele innych zasad.

Dlatego też poniżej przedstawiamy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich z późn. zm.

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl