Baltic Green Belt
 
 
Rolnictwo ekologiczne krok po kroku Print this page

 

Rolnictwo ekologiczne opiera się na produkcji opartej o środki pochodzenia naturalnego, bez użycia chemii. Jednakże aby uzyskać status gospodarstwa ekologicznego, a co za tym idzie certyfikat zgodności, potwierdzający, że gospodarstwo prowadzi produkcje metodami ekologicznymi, należy:

1. Wybrać jednostkę certyfikującą (spośród 11 mających upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Każda z jednostek może mieć inne formularze zgłoszeniowe (wnioski o certyfikację), dlatego też należy skontaktować się z wybraną jednostką, poprosić o przesłanie formularzy i po ich wypełnieniu oraz skompletowaniu niezbędnej dokumentacji (np. mapy, wypisy z ewidencji gruntów, umowy dzierżawy itp.), odesłać do jednostki certyfikującej. Wniosek o certyfikację składa się w jednostce każdego roku, nawet po uzyskaniu certyfikatu.

2. Zgłosić chęć przejścia na produkcję metodami ekologicznymi u Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych (WIJHARS) na formularzu Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym.

Formularz zgłoszenia należy wypełnić w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden przekazujemy do WIJHARS- u, a drugi do wybranej jednostki certyfikującej.

Formularz zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym

Deklaracja - str. 5 do Zgłoszenia

3. Wnieść stosowną opłatę za kontrolę gospodarstwa (co roku z odpowiednim wyprzedzeniem).

Przejście na produkcję metodami ekologicznymi wiąże się z corocznym poddawaniem się obowiązkowej kontroli, podczas której upoważnieni inspektorzy, po uprzednim powiadomieniu nas o kontroli, sprawdzają czy postępujemy zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Po kontroli zostaje sporządzony protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje rolnik, a drugi zostaje przekazany do jednostki certyfikującej. Jeżeli rolnik wnioskuje o płatność w ramach pakietu rolnictwo ekologiczne programu rolnośrodowiskowego, jednostka certyfikująca, na podstawie protokołu z kontroli, sporządza raport, który zostaje przekazany Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na podstawie raportu Agencja nalicza płatność (tylko w zakresie rolnictwa ekologicznego).

 

Uzyskanie certyfikatu zgodności produkcji metodami ekologicznymi wiąże się z okresem przestawiania. Przejście z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną polega na stopniowych zmianach, podczas których stosuje się odpowiednie następstwo roślin, staranną agrotechnikę, racjonalne wykorzystanie nawozów organicznych, wprowadzenie poplonów, a w przypadku produkcji zwierzęcej – stosowanie pasz i dodatków naturalnych.

Długość okresu przestawiania określi nam jednostka certyfikująca po pierwszej kontroli. Najczęściej jednak wynosi on 2 lata, ale może trwać także 3 (w przypadku upraw sadowniczych) lub, w wyjątkowych sytuacjach, zostać skrócony do 1 roku.

Przy ubieganiu się o płatności rolnośrodowiskowe z pakietem rolnictwo ekologiczne, aby otrzymać dopłaty do rolnictwa ekologicznego, rolnik musi wraz z wnioskiem, złożyć w Agenci Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopię Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym.

Ponieważ okres przestawiania wiąże się z poniesieniem wyższych nakładów, stawki dopłat rolnośrodowiskowych także są wyższe. Natomiast po uzyskaniu certyfikatu dopłaty ulegają zmniejszeniu.

Opis poszczególnych wariantów w ramach pakietu rolnictwo ekologiczne wraz ze stawkami płatności znajduje się w dziale Program rolnośrodowiskowy na lata 2007-2013/Rolnictwo ekologiczne

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U.L. 189 z 20.07.2007 r, s.1),
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli,
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym.

 

 

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl