Baltic Green Belt
 
 
Rolnictwo zrównoważone Print this page

Pakiet 1 Rolnictwo zrównoważone

Wariant 1.1 Zrównoważony system gospodarowania - 360 zł/ha

Celem tego pakietu i wariantu jest zachęcanie do zrównoważonego sposobu gospodarowania, który polega na racjonalnym wykorzystywaniu zasobów przyrody i ograniczeniu negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Konieczność zastosowania prawidłowego następstwa i doboru roślin (płodozmian) pozwala na ograniczenie rozwoju agrofagów, redukcję zachwaszczenia oraz zmniejszenie strat azotu.

Nakazy i zakazy

  • realizacja wariantu w całym gospodarstwie, przy czym płatność można otrzymać tylko do gruntów ornych,
  • opracowanie i przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin w płodozmianie (w zmianowaniu muszą być uwzględnione co najmniej 3 gatunki roślin) oraz określenie dawek azotu
  • co roku przygotowanie planu nawozowego w oparciu o bilans azotu oraz aktualną chemiczną analizę gleby, z określeniem zawartości P, K, Mg oraz potrzeb wapnowania,
  • zakaz stosowania osadów ściekowych,
  • maksymalna dawka azotu, pochodzącego z nawozów naturalnych, kompostów i nawozów mineralnych nie może przekraczać 150 kg N/ha na gruntach ornych i 120 kg N/ha na trwałych użytkach zielonych,
  • obowiązkowe koszenie lub wypas na trwałych użytkach zielonych,
  • niestosowanie osadów ściekowych.

 

W przypadku tego pakietu i wariantu wysokość płatności uzależniona jest od wielkości gospodarstwa, czyli obowiązuje tzw. degresywność:

do 100 ha – 100% płatności

100,01 – 200 – 50% płatności

powyżej 200,01 ha – 10% płatności

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl