Baltic Green Belt
 
 
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Print this page

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Celem tego pakietu jest, jak sama nazwa wskazuje, zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych oraz wsparcie rolników, którzy chcą je chronić. Pakiet ten daje także możliwość wyboru przez rolników najlepszych genotypów, poprzez bezpośredni przepływ zgromadzonych zasobów w bankach genów.

Realizacja tego pakietu jest zgodna z celami Wspólnej Polityki Rolnej, a zwłaszcza z Dyrektywą 1467/94 w sprawie ochrony, opisu, zbierania i wykorzystani zasobów genetycznych w rolnictwie oraz Globalnym Planem Akcji dla Zachowania Zasobów Genowych FAO, który został przyjęty przez Unię Europejską.

W ramach tego pakietu przewidziano 4 warianty:

Wariant 6.1 Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych

Płatność 570 zł/ha

Przewidywany efekt: utrzymanie starych odmian roślin uprawnych, co zwiększy różnorodność gatunkową oraz odmianową w uprawach.

Wymogi:

1. Minimalna łączna powierzchnia dla upraw rolniczych to 0,3 ha, natomiast dla upraw warzywnych – 0,15 ha,

2. Uprawa roślin z kwalifikowanego materiału siewnego odmian miejscowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze w pierwszym i czwartym roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, a w drugim, trzecim i piątym roku - z materiału siewnego, uzyskanego ze zbioru z poprzedniego roku,

3. W przypadku zmiany uprawianej odmiany roślin należy postępować jak w pkt. 2,

4. Uprawa następujących gatunków roślin:

 • krzyca,
 • pszenica płaskurka,
 • pszenica samopsza,
 • proso,
 • owies szorstki,
 • lnicznik siewny,
 • komonica błotna,
 • nostrzyk biały,
 • sałata łodygowa,
 • lędźwian siewny,
 • soczewica jadalna,
 • pasternak

 

Wariant 6.2 Produkcja nasienna towarowa lokalnych roślin uprawnych

Płatność 800 zł/ha

Przewidywany efekt: rozszerzenie dostępności materiału siewnego lokalnych odmian roślin uprawnych oraz ich upowszechnianie. Odmianę miejscową wpisuje się do rejestru, jeżeli ma znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej; dostępny jest opis odmiany potwierdzający jej charakterystyczne właściwości oraz informacje uzyskane w trakcie jej uprawy. Odmiana miejscowa może być wpisana do rejestru na wniosek podmiotu zachowującego tę odmianę np. rolnika. Ustawowy obowiązek kwalifikacji materiału siewnego ciąży na producentach materiału siewnego wytwarzających nasiona gatunków, które podlegają rejestracji.

Są to nasiona cebuli, ogórka, pomidora, fasoli, żyta i pszenicy orkiszu. Materiał nasienny pozostałych gatunków nie podlega kwalifikacji – owies szorstki, lnicznik, soczewica, pszenica samopsza i pszenica płaskurka. Rolnik produkujący materiał siewny miejscowej populacji i ubiegający się o przyznanie pomocy finansowej, będzie poddany tym samym rygorom, jak każdy inny producent materiału siewnego.

Wymogi:

1. Wytwarzanie materiału siewnego zgodnie z przepisami o nasiennictwie lub

2. Wytwarzanie materiału siewnego określonych w załączniku do rozporządzenia gatunków roślin, spełniających określone wymagania jakościowe w zakresie minimalnej czystości analitycznej maksymalnej zawartości nasion innych gatunków oraz minimalnej zdolności kiełkowania.

 

Wariant 6.3 Produkcja nasienna na zlecenie banku genów

Płatność 4700 zł/ha

Realizacja tego wariantu ma dotyczyć rozmnażania i utrzymywania lokalnych roślin uprawnych oraz zagrożonych gatunków im towarzyszących w miejscach ich naturalnego występowania, w celu zachowania ich pierwotnych właściwości. Powierzchnia maksymalna, do której można otrzymać dopłatę - 0,3 ha.

Wymogi:

1. Produkcja nasienna na zlecenia banku genów - rozmnażanie roślin zgodnie z umową zawartą z jednostką badawczo-rozwojową, koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych.

2. Prowadzenie dokumentacji uprawy i udostępnianie jej jednostce badawczo-rozwojowej koordynującej lub realizującej zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych.

3. Przekazywanie jednostce badawczo-rozwojowej koordynującej lub realizującej zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych wytworzonych nasion o wymaganej jakości.

Wariant 6.4 Sady tradycyjne

Płatność 2100 zł/ha

W przypadku tego wariantu płatność rolnośrodowiskowa będzie określana na podstawie powierzchni bezpośredniej, zajętej przez sad tradycyjny, w którym znajdą się drzewa spełniające kryteria ilościowe i jakościowe. Powierzchnia sadu nie może być mniejsza niż 0,1 ha i nie większa niż 0,40 ha. W przypadku sadów o powierzchni większej niż 0,40 ha, płatność będzie przysługiwała tylko do powierzchni maksymalnej, a więc do 0,40 ha.

 

Wymogi:

Maksymalna powierzchnia do której można uzyskać dopłatę to 0,4 ha.

1. W sadzie tradycyjnym znajduje się co najmniej 12 drzew w przedziale od 15 do 20 lat, reprezentujących co najmniej 4 odmiany lub gatunki, o koronach rozpoczynających się na wysokości od 120 cm, a obwód pnia na wysokości 1 m jest nie mniejszy niż 47cm.

2. Możliwość uzupełnienia sadu do 40% obsady wszystkich drzew, co najmniej o 3 gatunki lub odmiany drzew wymienione w załączniku do rozporządzenia, lub odmiany drzew tradycyjnie uprawianych na terytorium rzeczypospolitej polskiej przed 1950 r. (powiększenie wymaga zwiększenia liczby odmian lub gatunków).

3. Obowiązkowe rozmnażanie drzew na silnie rosnących podkładach oraz prowadzenie ich jako wysokopienne drzewa o minimalnej wysokości pnia 120 cm, w rozstawie nie mniejszej niż 4 x 6 m i nie większej niż 10 x 10 m.

4. Obowiązkowe wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w postaci cięć sanitarnych drzew, prześwietleń nadmiernie zagęszczonych koron, usuwanie odrostów i samosiewów, bielenie pni drzew starszych i zabezpieczanie pni drzew młodych przed ogryzaniem przez zwierzęta, utrzymanie ogólnego porządku w sadzie,

5. Koszenie i uswanie trawy lub wypas.

W gospodarstwie zgłoszonym do programu rolnośrodowiskowego obowiązuje konieczność zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu, nieużytkowanych rolniczo.

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl