Baltic Green Belt
 
 
Działania szczegółowe Print this page

Działania szczegółowe polskiego komponentu projektu Baltic Green Belt obejmują:

-        doradztwo rolne nastawione na zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich:

 • konsultacje w zakresie rozwoju zrównoważonego na obszarach wiejskich (spotkania z rolnikami, konsultacje telefoniczne, drogą poczty elektronicznej i tradycyjnej),
 • tematyka konsultacji:
  • plany rolno-środowiskowe (rolnictwo zrównoważone, ochrona łąk, ochrona ptaków i siedlisk przyrodniczych, ochrona zagrożonych ras zwierząt hodowlanych i odmian roślin uprawnych, ochrona gleb i wód, strefy buforowe i miedze śródpolne),
  • rolnictwo ekologiczne,
  • działalność rolnicza na obszarach Natura 2000,
  • zasady gospodarowania na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych,
  • instrument cross-compliance,
 • wyjazdy terenowe (dla zidentyfikowania obszarów cennych przyrodniczo, ocena ryzyka przyrodniczego wynikającego z niewłaściwego gospodarowania na obszarach rolniczych, propozycje planów naprawczych),
 • przygotowanie publikacji (tematyka: rolnictwo zrównoważone, plany rolno-środowiskowe, instrument cross-compliance),
 • opracowanie i prowadzenie Internetowego Punktu Doradczego dla rolników,
 • działania medialne w zakresie zrównoważonego rolnictwa,

-        monitoring funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm zwierząt, pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz możliwości ograniczenia ich negatywnego wpływu na społeczności lokalne i środowisko przyrodnicze:

 • przygotowanie publikacji (tematyka: sytuacja wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej w Polsce i jej wpływu na środowiko przyrodnicze Bałtyku, wpływ zwierzęcej produkcji wielkoprzemysłowej na społeczności lokalne i środowisko przyrodnicze oraz sposoby minimalizowania negatywnego wpływu tego sektora rolnictwa),
 • opracowanie mapy środowiskowych i społecznych konfliktów związanych z wielkoprzemysłową produkcją zwierzęcą w Polsce,
 • promocja swobodnego dostępu do informacji na temat ferm wielkoprzemysłowych, jako informacji publicznej o instalacjach podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz monitoring oficjalnych baz danych tych instalacji (internetowa baza danych Ministerstwa Środowiska, European Pollutant Emission Register (EPER),
 • opracowanie i prowadzenie internetowej bazy danych polskich ferm wielkoprzemysłowych,
 • monitoring implementacji Bałtyckiego Planu Działania HELCOM’u, zwłaszcza pod kątem uznania ferm wielkoprzemysłowych za punktowe źródła zanieczyszczeń na liście HOT SPOT’ów,
 • promocja metod minimalizacji i/lub eliminacji negatywnego wpływu wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej,
 • uczestnictwo na prawach strony w postępowaniach administracyjnych dotyczących wydawania pozwoleń zintegrowanych,
 • monitoring działalności ferm przemysłowych, pod kontem wypełniania przez nie zobowiązań nałożonych przez Dyrektywę IPPC, Dyrektywę Azotanową, ustawę Prawo Ochrony Środowiska, Konwencję Helsińską, Bałtycki Plan Działania HELCOM’u, Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Agendę 21 dla Morza Bałtyckiego,
 • społeczny monitoring mechanizmów kontroli sektora wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej,
 • działania medialne w zakresie wpływu wielkoprzemysłowych ferm zwierząt na środowisko morskie Bałtyku,
 • zwiększanie świadomości społecznej w zakresie wpływu wielkoskalowej produkcji zwierzęcej na środowisko przyrodnicze i warunki życia okolicznych mieszkańców,
 • opracowanie i prowadzenie strony internetowej projektu,

-        działania wspólne:

 • przeprowadzenie międzynarodowej konferencji na temat zrównoważonego rolnictwa i przeciwdziałania eutrofizacji wód, połączonej z prezentacją wyników realizowanego projektu,
 • warsztaty na temat zrównoważonego rolnictwa i sytuacji wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej w Polsce,
 • działania medialne promujące Baltic Green Belt (publikacja artykułów w prasie i serwisach internetowych, wywiady TV i radiowe, konferencje prasowe, komunikaty prasowe).
 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl